§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu superdev.com.pl dostępnego pod adresem https://superdev.com.pl/content/2-regulamin
 2. Skorzystanie z oferty sklepu superdev.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
 4. Żadna z funkcjonalności sklepu superdev.com.pl nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawe
 5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
 • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu superdev.com.pl
 • Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: superdev.com.pl umożliwiający nabywanie licencji na zamieszczone w nim oprogramowanie – moduły, modyfikacje i szablony do oprogramowanie ecommerce
 • Operator - "Tomasz Kulczycki Design ul. Zbożowa 93 10-806 Olsztyn” prowadzący sklep, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 739-391-44-78
 • Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zarejestrowała swoje konto w serwisie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 • Licencjonoobiorca – kupujący, który nabył licencję na oprogramowanie oferowane w sklepie 
 • Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.

6. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script. 

§ 2 Dokonywanie zakupów 

 1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest po rejestracji.
 2. W celu zarejestrowania należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane: 

  - Hasło 

  - Adres e-mail 

  - Imię i nazwisko 

  - Adres korespondencyjny 

  - Numer telefonu kontaktowego 

  - Dane firmy, jeśli rejestrujący się jest przedsiębiorcą 

 3. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu w jego brzmieniu aktualnym w momencie rejestracji. 
 4. Podczas rejestracji użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. 
 5. Ceny w sklepie prezentowane wyrażone są w złotych polskich w cenach netto oraz w cenach brutto zawierając podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 6. Aby dokonać zakupów należy dodać wybrany produkt do koszyka, a następnie wybrać opcję „Zamówienie” 
 7. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 
 8. Dokonując zakupu licencji na oprogramowanie lub innego towaru dostępnego w formie elektronicznej kupujący ma możliwość wyboru formy jego dostarczenia: 

  - elektronicznie – na wskazany adres e-mail 
  - na nośniku fizycznym (płycie CD) na podany adres korespondencyjny 

 9. Zapłata za nabyte oprogramowanie może nastąpić w formie: przelewu elektronicznego za pośrednictwem serwisu Tpay.pl, zgodnie z regulaminem tego serwisu 
 10. Wysyłka zakupionego oprogramowania następuje w ciągu do 7 dni roboczych (w większości przypadków wysyłka odbywa się automatycznie po płatności). 

§3 Licencje i prawa autorskie 

 1. Operator oświadcza, ze posiada prawa autorskie lub prawa do dystrybucji oprogramowania oferowanego w sklepie. 
 2. Producentem oprogramowania oferowanego w sklepie jest Operator, chyba, że w opisie oprogramowania zastrzeżono inaczej. 
 3. Jeżeli w opisie danego oprogramowania nie zastrzeżono inaczej kupującemu udzielana jest niezbywalna licencja na instalacje oprogramowania na jednej domenie. 

§4 Zwrot oprogramowania 

 1. Kupujący, będący konsumentem ma prawo do dokonania zwrotu nabytego oprogramowania w ciągu 10 dni od jego nabycia, chyba, że oprogramowanie zostało specjalnie wykonane na zamówienie Kupującego. 
 2. Dokonanie zwrotu oprogramowania następuje w formie pisemnego oświadczenia kupującego przesłanego na adres operatora, a w przypadku, gdy oprogramowanie było dostarczone na nośniku wymaga również zwrotu nośnika. 
 3. Operator zwraca poniesioną przez Kupującego zapłatę w ciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie. 

§ 5 Ochrona danych osobowych 

 1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora. 
 2. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Tomasz Kulczycki Design ul. Zbożowa 93 10-806 Olsztyn. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis. 
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 1. Kupujący zobowiązuje się do ochrony loginu i hasła do sklepu oraz do nie udostępniania tych danych osobom trzecim 
 2. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach użytkowników. 
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, a także zakupionego oprogramowania powinny być zgłoszone pisemnie na adres operatora. 
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych. 
 5. Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres email: biuro@kulczyckidesign.pl 
 6. Operator może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu. Następne zalogowanie się do sklepu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptację. 
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/